"הניסיון לשנות את האמונות של מישהו אחר הוא הניסיון לשנות את זהותו." ~ ביירון קייטי  

"הניסיון לשנות את האמונות של מישהו אחר הוא הניסיון לשנות את זהותו." ~ ביירון קייטי

“Trying to change someone else’s beliefs is trying to change their identity.” ~ Byron Katie

“Попытка изменить чьи-то убеждения — это попытка изменить их идентичность.” ~ Байрон Кейти

"כאשר זה נעלם בתוכי, זה נעלם באחרים." ~ ביירון קייטי

"כאשר זה נעלם בתוכי, זה נעלם באחרים."

"כאשר זה מסתיים בתוכך, זה מסתיים בתוכם."

~ ביירון קייטי

“When it's gone in me, it gone in others.”

“When it ends inside of you, it ends inside of them.”
~ Byron Katie

“Когда это исчезло во мне, это исчезло и в других.”
“Когда это заканчивается внутри вас, это заканчивается и внутри других.”
~ Байрон Кейти

"האמת שלכם היא מה שתשחרר אתכם לחופשי, ולא האמת שהעולם אומר לכם." ~ ביירון קייטי

"האמת שלכם היא מה שתשחרר אתכם לחופשי, ולא האמת שהעולם אומר לכם." ~ ביירון קייטי

«Your truth is what is going to set you free, not the truth the world is telling you.» ~ Byron Katie

"Ваша истина — это то, что сделает вас свободными; а не та истина мира." ~ Байрон Кейти

"אין אנשים נוראים. הם מאמינים במחשבות שלהם. אם הייתי מאמינה במה שהם האמינו, אני הייתי עושה את אותו דבר." ~ ביירון קייטי

"אין אנשים נוראים. יש אנשים מאמינים. אם הייתי מאמינה במה שהם האמינו, אני הייתי עושה את אותו דבר." ~ ביירון קייטי

«There are no terrible people. There are believers. If I believed what they believed, I would have to do that too.» ~ Byron Katie

“Нет ужасных людей. Есть люди, которые верят. Если бы я верила в то, во что они верили, я поступала бы точно так же.” ~ Байрон Кейти

"אף אחד לא נמצא במקום הלא נכון כדי להיות חופשי." ~ ביירון קייטי

"אף אחד לא נמצא במקום הלא נכון כדי להיות חופשי. יש לכולנו כל מה שדרוש כדי להיות מאושרים מכל מקום שבו אנחנו נמצאים." ~ ביירון קייטי

"No one’s in the wrong place to get free. We all have everything required for us to be happy from wherever we are." ~ Byron Katie

"Никто не находится в неправильном месте, чтобы стать свободным. У всех нас есть все необходимое для того, чтобы быть счастливыми, где бы мы ни находились." ~ Байрон Кейти

"אני תמיד מה שהשיפוט שלי רואה בכם באותו רגע." ~ ביירון קייטי

"אני תמיד מה שהשיפוט שלי רואה בכם באותו רגע. אין יוצא מן הכלל. אני הכאב של עצמי, אני האושר של עצמי." ~ ביירון קייטי

"I am always what I judge you to be in the moment. There is no exception. I am my own pain. I am my own happiness." ~ Byron Katie

“Я всегда являюсь тем, кого я сужу в вас в этот момент. Здесь нет никаких исключений. Я — своя собственная боль; я — своё собственное счастье.” ~ Байрон Кейти

"האם אתם לא חיים את החיים האותנטיים מפני שאינכם מסוגלים לשאת את המחשבה שיסתייגו מכם?" ~ ביירון קייטי

"האם אתם לא חיים את החיים האותנטיים מפני שאינכם מסוגלים לשאת את המחשבה שיסתייגו מכם?" ~ ביירון קייטי

איך תחיו את חייכם בלי המחשבה, "אני צריך/ה לקבל אישור מאנשים קרובים ואהובים שלי?

«Do you live an inauthentic life because you can’t bear the thought that they might disapprove of you?» ~ Byron Katie

“Вы не живёте подлинной жизнью из-за невыносимости мысли о том, что вас могут не одобрить?” ~ Байрон Кейти

Какой могла быть ваша жизнь, если бы вы не верили мысли, “Мне нужно одобрение моих близких и любимых людей”?

"אשמה והתמכרות חיוניים למי שמתעקש על ההונאה העצמית שלהם." ~ ביירון קייטי

"אשמה והתמכרות חיוניים למי שמתעקש על ההונאה העצמית שלהם."

"הונאה עצמית היא סיבה לאשמה והתמכרות. מה אתם מתרגלים היום?"

"האם אתם מרמים את עצמכם? זה הנוהג היומיומי שלכם?"

~ ביירון קייטי

«Guilt and addiction are essential for those who insist on their own self-deception.»

«Self-deceit is the cause of guilt and addiction. What are you practicing today?»

«Are you deceiving yourself? Is that your daily practice?»

~ Byron Katie

“Вина и пристрастия необходимы для тех, кто настаивает на своем собственном самообмане.”

“Самообман — причина вины и пристрастия. Что вы сегодня практикуете?”

“Вы обманываете себя? Это ваша повседневная практика?”

~ Байрон Кейти

"הפרעות אכילה, הפרעות אלכוהול והפרעות דיכאון הם באמת הפרעות חשיבה." ~ ביירון קייטי

"הפרעות אכילה, הפרעות אלכוהול והפרעות דיכאון הם באמת הפרעות חשיבה."

"לא הפסקתי לשתות; עשיתי את "העבודה" (שיטת "העבודה של ביירון קייטי" – שיטת חקירת המחשבות) ואלכוהול, סמים, אכילה כפייתית, אישון, כעס, דיכאון, יגון ,פחד, הכל עזב אותי."

"אנחנו לא משתכרים מאלכוהול, אנחנו משתכרים מחשיבה שלנו."

"אם אני לא מאמינה למחשבות מלחיצות, אין שום סיבה לאלכוהול, סמים או אכילה כפייתית."

~ ביירון קייטי

"Eating, drinking, and depression disorders are really thinking disorders."

"I didn’t quit drinking; I did The Work, and drinking, drugs, compulsive eating, smoking, anger, depression, sorrow, fear, all quit me."

"We are not drunk with our drinking; we are drunk with our thinking."

"If I don't believe the stressful thought, there's no reason for alcohol, drugs or compulsive overeating."

~ Byron Katie

«Расстройства пищевого поведения, алкогольные и депрессивные расстройства на самом деле являются расстройствами мышления.»

«Я не бросила пить; я делала ‘Работу’ («Работа Байрон Кейти» — метод исследования мыслей), и алкоголь, наркотики, компульсивное переедание, курение, гнев, депрессия, горе, страх, — всё это само оставило меня.»

«Мы становимся пьяными не от выпивки; мы пьянеем от нашего мышления.»

«Если я не верю стрессовым мыслям, то нет никаких причин для алкоголя, наркотиков или компульсивного переедания.»

~ Байрон Кейти

"כל נדיבות שבלב שלכם הופכת לנדיבות בעולם." ~ ביירון קייטי

"כל נדיבות שבלב שלכם הופכת לנדיבות בעולם." ~ ביירון קייטי

"Any kindness in your heart becomes in the world." ~ Byron Katie

"Любая доброта в вашем сердце становится добротой в мире." ~ Байрон Кейти