"המחשבה שבה אנחנו מאמינים היא הסיבה המקורית והחיים הם התוצאה בכיבול." ~ ביירון קייטי

"המחשבה שבה אנחנו מאמינים היא הסיבה המקורית והחיים הם התוצאה בכיבול." ~ ביירון קייטי

"Thought believed is original cause, and life is the apparent effect." ~ Byron Katie

"Мысль, в которую мы верим – это первоначальная причина, и жизнь – это очевидное воздействие." ~ Байрон Кейти

"כולנו חיים בחוכמה ספונטנית ומבריקה שאף אחד לא צריך להכיר בה." ~ ביירון קייטי

"כולנו חיים בחוכמה ספונטנית ומבריקה שאף אחד לא צריך להכיר בה." ~ ביירון קייטי

«We all live in the spontaneous, brilliant wisdom that no one needs to recognize.» ~ Byron Katie

«Мы все живем в блестящей и спонтанной мудрости, и никто не должен отдавать себе в этом отчет.» ~ Байрон Кейти

"תזהו את המחשבה המכאיבה שלכם, תחקרו אותה ותעירו את עצמכם. אף אחד אחר, חוץ מכם, לא יכול לעשות את זה." ~ ביירון קייטי

"תזהו את המחשבה המכאיבה שלכם, תחקרו אותה ("העבודה של ביירון קייטי") ותעירו את עצמכם. אף אחד אחר, חוץ מכם, לא יכול לעשות את זה." ~ ביירון קייטי

«Identify your painful thought, question it, and wake yourself up. No one else can.» ~ Byron Katie

«Определите свою болезненную мысль, исследуете ее и пробудите себя. Никто другой за вас это сделать не сможет («Работа Байрон Кейти» — метод исследования мыслей).» ~ Байрон Кейти

"כשאנחנו מאמינים למחשבות שלנו, אנחנו מאבדים קשר עם מציאות." ~ ביירון קייטי

"כשאנחנו מאמינים למחשבות שלנו, אנחנו מאבדים קשר עם מציאות."

"השפיות שהיא המצב של קשר עם המציאות, היא ההגנה היחידה שאי פעם תהיה."

~ ביירון קייטי

«When we believe our thoughts, we lose touch with reality.»

«Sanity–the mind in touch with reality–is the only protection that’s ever going to exist.»
~ Byron Katie

«Когда мы верим своим мыслям, мы теряем связь с реальностью.»

«Единственная защита, которая когда-либо могла существовать — это здравомыслие, разум, который полностью находится в связи с реальностью.»
~ Байрон Кейти

"אנחנו באמת חיים כשאנחנו חיים באי-אמונה – פתוחים, מחכים ואוהבים לעשות את מה שנמצא לפנינו עכשיו." ~ ביירון קייטי

"אנחנו באמת חיים כשאנחנו חיים באי-אמונה – פתוחים, מחכים ואוהבים לעשות את מה שנמצא לפנינו עכשיו."

"החיים אף פעם לא נעשים יותר מסובכים ממה שאנחנו עושים כעת."

~ ביירון קייטי

«We really alive when we live in non-belief — open, waiting, trusting, and loving to do what appears in front of us now.»

«Life never gets more complicated than what we are doing now.»

~ Byron Katie

«Мы по-настоящему живые, когда мы живём без убеждений, — открытые, ожидающие и любящие делать то, что находится перед нами прямо сейчас.»

«Жизнь никогда не становится более сложнее, чем мы делаем сейчас.»

~ Байрон Кейти

"מחשבות פשוט מרחפות עד שאנחנו מחליטים לקשר את עצמנו אליהן." ~ ביירון קייטי

"מחשבות פשוט מרחפות עד שאנחנו מחליטים לקשר את עצמנו אליהן." ~ ביירון קייטי

"Thoughts simply float around until we decided to attach ourselves to them." ~ Byron Katie

"Мысли просто витают в голове до тех пор, пока мы не решаем привязать себя к ним." ~ Байрон Кейти

"אלוהים תמיד נותן באותה מידה לכולם, אך מעטים שמו לב לזה." ~ ביירון קייטי

"אלוהים תמיד נותן באותה מידה לכולם, אך מעטים שמו לב לזה." ~ ביירון קייטי

«God is always giving equally to everyone, but few people have noticed.» ~ Byron Katie

«Бог всегда дает всем в равной мере, но только немногие люди заметили это.» ~ Байрон Кейти

"מה שאתם מאמינים עליהם עולה לכם במודעות שלכם לאהבה ללא תנאים לעצמכם." ~ ביירון קייטי

"מה שאתם מאמינים עליהם עולה לכם במודעות שלכם לאהבה ללא תנאים לעצמכם." ~ ביירון קייטי

"What you believe about them costs you the awareness of your own unconditional love for yourself." ~ Byron Katie

"То, во что вы верите относительно других, мешает вам осознанию своей собственной безусловной любви к самому себе." ~ Байрон Кейти

"איך אתם מתייחסים לאחרים, כשאתם מחזיקים באמונות שלכם עליהם?" ~ ביירון קייטי

"איך אתם מתייחסים לאחרים, כשאתם מחזיקים באמונות שלכם עליהם?" ~ ביירון קייטי

"How do you treat others when you hold beliefs about them?" ~ Byron Katie

"Как вы относитесь к другим, когда вы придерживаетесь своих убеждений о них?" ~ Байрон Кейти

נ.ב. זאת שאלת המעקב. כשאנחנו חוקרים את המחשבה עם השאלה ה-3 של העבודה של ביירון קייטי, "איך אתם מגיבים כשאתם מאמינים למחשבה הזאת?", אני לעתים שואלת את הלקוחות שלי שאלת המעקב הזאת בנוגע ליחסים שלנו לאחרים בעבודה שלי אתם.

שאלות מעקב של "העבודה של ביירון קייטי"

"מחשבות פשוט קורות. העולם שלנו מתהפך כשאנחנו מתחילים להאמין בכמה מחשבות שגורמות לנו לחץ." ~ ביירון קייטי

"מחשבות פשוט קורות. העולם שלנו מתהפך כשאנחנו מתחילים להאמין בכמה מחשבות שגורמות לנו לחץ." ~ ביירון קייטי

«Thoughts just happen. It's when we believe some of the stressful ones that our world turns upside down.» ~ Byron Katie

"Мысли просто случаются. Наш мир переворачивается вверх дном, когда мы начинаем верить в некоторые мысли, которые вызывают в нас стресс." ~ Байрон Кейти